E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Genel Bilgi

Misyonumuz

         "Huzurlu şehir ve üniversitesi" sloganını ilke edinen Ordu Üniversitesi'nin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve ahenkli çalışmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu oluşturmak, akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlar karşısında hızlı, etkin ve çağdaş çözümler üretmektir.

 

Vizyonumuz

        Üniversitemizin tanımladığı vizyonunun gerçekleştirebilmesinde birimimize bağlı daire başkanlıklarının eşgüdüm halinde çalışması sağlanarak, üniversitemizin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Genel Sekreter

 • Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.Üniversite İdari Teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlar.
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararlarını Üniversite’ye bağlı birimlere iletilmesini sağlar.
 • Üniversite İdari Teşkilatı’nda görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunur.
 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlar.
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütür.
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenler.

 Genel Sekreter Yardımcıları

 • Üniversite idari teşkilatının başı olan Genel Sekreter tarafından verilen görev dağılımlarına göre hareket eder, Genel Sekreter ile Genel Sekreterliğe bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlar.

 Genel Sekreterlik Şube Müdürü (Yazı İşleri Müdürü)

GÖREVLERİ:

 • Genel Sekreterin ve /veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Genel Sekreterlik Birimlerinin; sevk ve idaresini, organize edilmesini, gerektiğinde reorganize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerinin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,
 • Üniversitenin amaçlarını ve genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir,
 • Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.
 • Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere kurum karar, politika ve yönetmelikleri hakkında zamanında ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
 • Sorumluluğundaki personellere iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde belirtilen görev ve sorumlulukların doğru anlaşılmasını sağlar,
 • Sorumluluğundaki personellerin diğer birimler ile yaptıkları ortak çalışmalarda uyum ve koordinasyonu sağlar,
 • Yapılmakta olan işleri zaman, miktar ve kalite açısından devamlı kontrol eder,
 • Personelinin tavır ve davranışlarını devamlı kontrol altında bulundurarak örnek model oluşturur,
 • Üniversiteye ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve dikkati gösterir,
 • Genel Sekreterin uygun göreceği her türlü görevi ilgili yürürlükteki mevzuat ve amirinin talimatlarına göre yerine getirir.

 

YAZI İŞLERİ BİRİMİ

 • Yazı İşleri Birimi Genel Sekreterlik Teşkilatı altında Yazı İşleri Müdürlüğüne  bağlı olarak çalışır. İç ve dış yazışmalar birimleri bulunmaktadır.

A-DIŞ YAZIŞMALAR

GÖREVLERİ:

 • YÖK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgileri üniversite içi ilgili birimlere iletmek, gelen cevapları ve üniversite içi talepleri ilgili yerlere göndermek, yazışmalarını yapmak
 • Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından havale edilen yazıları yazmak, takibini yapmak
 • Kurum ve kuruluşların öğretim üyelerimiz tarafından konferans, seminer, sempozyum verilmesi talepleri ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Üniversite Senatosunda alınan, bölüm, program, fakülte açılması, öğrenci alınması kararlarını ve dekan atamalarını YÖK'e teklif etmek ve bunlarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,
 • Doçentlik yazışmalarını yürütmek,
 • Staj uygulamaları ile anket ve araştırma uygulama çalışmaları yazışmalarını yürütmek,
 • Üniversitemiz bina tahsisleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, protokol hazırlamak,
 • Üniversitemiz Rektörünün yıllık izin ve görevlendirmelerini YÖK Başkanlığına bildirmek
 • Yüksek Lisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık tezlerini YÖK Başkanlığına iletmek
 • Gelen faksları ilgili birimlere iletmek.
B-İÇ YAZIŞMALAR
GÖREVLERİ:
 • 2547 sayılı kanununun 52. maddesi uyarınca açıktan, naklen kadro atama teklif yazılarının hazırlanmasını ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
 • 2547 sayılı kanunun 13/b-4 maddesi hükmü uyarınca idari personel görevlendirilmelerinin onaylarının hazırlanarak Rektöre sunulması ve ilgili birim ve kişilere dağıtımının yapılmasını sağlamak
 • Personel işe başlamaları- ayrılışları yazışmalarını yürütmek,
 • Yüksekokul Müdürlerinin atamalarını yapmak, Rektör vekâlet yazılarını yazmak ve dağıtımlarını gerçekleştirmek.

GENEL EVRAK BİRİMİ

Genel Evrak Birimi Genel Sekreterlik Teşkilatı altında Yazı İşleri Müdürlüğüne  bağlı olarak çalışır.Gelen ve giden evrak kayıt birimleri bulunmaktadır.

GÖREVLERİ:


 • Rektörlüğe postadan ve üniversiteye bağlı birimlerden gelen tüm evrakların ilgili birimlere havalesi, zimmetli teslimini ve dosyalama işlemlerini yapar.
 • Rektörlüğe bağlı birimlerden gelen evrakların ilgili birimlere zimmetli teslimini, postalama işlemini ve dosyalama işlemlerini yapar

BİLGİ EDİNME BİRİMİ

GÖREVLERİ:

 • Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimi; 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile faaliyete geçmiştir.
 • Birimin amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını yasaya uygun şekilde kullanmalarını sağlamaktır.
 • Bilgi Edinme Birimi, Yasa gereği yapılan başvurulara 15 işgünü içerisinde cevap verilmesi gerekliliği ile üniversitemiz personeli, öğrencileri ve vatandaşlara eksiksiz hizmet vermektedir.
 • Bilgi Edinme Biriminin bir görevi de Üniversitemize gelen dilek ve şikâyetleri toplamak ve ilgili birim amirlerine sunmaktır.

KURUL İŞLERİ BİRİMİ

Kurul İşleri Birimi Genel Sekreterlik Teşkilatı altında Yazı İşleri Müdürlüğüne  bağlı olarak çalışır.Senato, Yönetim ve Disiplin Kurulunun sekreteryasını yapmaktadır.

A-SENATO SEKRETERYASI

GÖREVLERİ:

 • Üniversite Senatosunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak ve bu kararları üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite Senatosunda alınan, bölüm, program, fakülte açılması, öğrenci alınması kararlarını ve dekan atamalarını YÖK'e teklif etmek ve bunlarla ilgili gerekli yazışmaları yapmak,

B-YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI

GÖREVLERİ:

 • Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak ve bu kararları üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında alınan, öğretim görevlisi, öğretim üyesi, okutman, Uzman ve akademisyenlerin atamaları ve Üniversitemiz içi birimlerin talepleri ile ilgili kararlarının gerekli yazışmalarını gerçekleştirmek,

C-DİSİPLİN KURULU SEKRETERYASI

GÖREVLERİ:

 • Üniversite Disiplin Kurulu toplantılarında oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak ve bu kararları üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite Disiplin Kurulu toplantılarında alınan, Öğretim Görevlileri, öğrenciler ve memurlar hakkında verilen idari cezaların ve her türlü olumlu/olumsuz kararların yazışmalarını gerçekleştirmek.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Genel Sekreterlik Teşkilatı altında Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğüne  bağlı olarak çalışır.

GÖREVLERİ:


Fuar, organizasyon ve tören katılım veya faaliyetleri aşamasında;
-Değerlendirmeye alma,
-Düzenlemeler ve hazırlıkların yapılması,
-Faaliyetin yapılması,
işlemlerini yürütür.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GÖREVLERİ:

 • Üniversitenin öğrenciler, diğer kişiler ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak; üniversitenin tasarruflarını yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak görevini yapmaktadır.


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı